Destruktivt Förhållande – kännetecken och vad man kan göra

Destruktiva relationer kan ha en betydande skadlig inverkan på din psykiska hälsa, lycka och övergripande välbefinnande. Problemet är att även om vissa relationer är tydligt giftiga eller till och med kränkande, kan andra ohälsosamma relationsmönster vara mycket mer subtila och svåra att känna igen.

Även om inget förhållande är perfekt, är det viktigt att kunna känna igen tecknen på ett ohälsosamt förhållande och veta vad man ska göra för att antingen ändra det eller avsluta det.

Den här artikeln diskuterar några av de vanligaste egenskaperna hos ohälsosamma relationer och hur du känner igen om du är i en. Den täcker också steg du kan vidta för att göra din relation hälsosammare och när du ska söka professionell hjälp.

Ett förhållande kan vara destruktivt om det är du som är orsaken, eller om det är din partner.
Vi täcker båda fall. Välj från innehållsförteckningen nedan och läs det som kan tillämpas i din situation.

När din partner är orsaken i ett destruktivt förhållande

Varje relation är annorlunda och kan förändras över tiden. Det finns några viktiga egenskaper som tenderar att känneteckna ohälsosamma relationer.

Vanliga egenskaper i ett destruktivt förhållande

Relationer som präglas av dessa dynamik och problem tenderar att bidra till mer spänningar, konflikter och stress. Detta kan gälla romantiska relationer, men andra typer av relationer kan också påverkas av ohälsosamma mönster, inklusive dina relationer med familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater.

Kontroll

I ohälsosamma relationer kan en person försöka kontrollera den andras liv. Detta kan ske genom skrämsel, men det kan också innebära andra typer av manipulation.

Ibland kan personen engagera sig i beteenden som verkar extremt tillgivna och kärleksfulla. I själva verket är dessa åtgärder utformade för att hålla koll på den andra individen och förhindra henne från att göra saker eller gå till platser där hon är utanför den andra personens kontroll.

När din partner är orsaken i ett destruktivt förhållande

Kontroll kan också ta formen av ägandefullhet och svartsjuka. Även om båda dessa är normala mänskliga känslor som människor kan uppleva då och då, är dem ohälsosamma när någon försöker kontrollera vad du gör, när hen slår ut mot dig när hen blir upprörd, eller när hen anklagar dig för otrohet. Man kan säga att man upplev en viss psykisk misshandel och relationen är destruktiv i sådana fall.

Brist på tillit

Ohälsosamma relationer präglas ofta av bristande tillit. Du kanske känner att du måste dölja saker för din partner, eller så kanske du ofta känner att hen döljer saker för dig.

För att utveckla ett sunt förtroende måste båda personerna i ett förhållande engagera sig i det. Detta innebär att avslöja saker om sig själv över tid när relationen fördjupas och växer. Processen att dela och lyssna bidrar till känslor av emotionell intimitet och närhet. Men om du känner att du inte kan lita på den andra personen med dina innersta känslor, kommer du sannolikt inte att berätta för hen om dina känslor, tankar eller minnen.

Hur förtroendefulla du och din partner är kan delvis formas av din övergripande anknytningsstil. Dessa beteendemönster etableras ofta i barndomen baserat på interaktioner och erfarenheter med vårdgivare, men dem fortsätter att forma hur du reagerar i romantiska relationer i vuxen ålder.

Om du har en historia av att inte kunna lita på de personer du borde kunna lita mest på, kan du ha svårt att lita på dina romantiska partners.

Respektlöshet

Respektlöshet kan ha olika former i destruktiva relationer. Ibland kan det betyda att någon avvisar den andra personen. I andra fall kan det handla om att direkt förlöjliga eller göra narr av den andra personens åsikter eller intressen.

Denna respektlöshet kan ofta kännas som avvisande, vilket kan leda till en rad känslor inklusive sårade känslor, skam, skuld, ensamhet, förlägenhet och social ångest (någon slags psykisk misshandel).

Dålig kommunikation

Bra kommunikation är en hörnsten i alla hälsosamma relationer. Destruktiva relationer präglas ofta av mönster av ineffektiv kommunikation. Detta kan innebära att man inte pratar om problem, undviker svåra problem, förväntar sig att den andra personen ska vara en tankeläsare, inte lyssnar, blir defensiv eller stenmurar för att undvika att konfrontera problem i relationen.

Kommunikationsstil har visat sig vara en nyckelfaktor för skilsmässa och har mer inverkan än engagemang, stress och personlighet när det gäller framgång i äktenskapet.

Vanliga egenskaper i ett destruktivt förhållande

Tecken på att du är i ett destruktivt förhållande

Relationer växer ofta, förändras och faller ibland isär med tiden. Ett förhållande kan vara mestadels hälsosamt när det går bra, men tillägg av stressfaktorer kan skapa påfrestningar. Människor kan reagera genom att falla tillbaka på ohälsosamma hanteringsmekanismer eller genom att engagera sig i beteenden som i slutändan är skadliga för hälsan i deras relationer.

Destruktiva relationer kännetecknas ofta av:

 • Svek
 • Skylla
 • Mobbning
 • Kontroll
 • Respektlöshet
 • Oärlighet
 • Drama
 • Emotionell misshandel
 • Rädsla
 • Ekonomisk oärlighet eller missbruk
 • Manipulation
 • Skuld
 • Fientlighet
 • Skrämsel
 • Isolering
 • Svartsjuka
 • Ensamhet
 • Negativitet
 • Fysisk misshandel
 • Dålig kommunikation
 • Förlöjligandet
 • Påfrestning
 • Olycka
 • Verbala övergrepp

I ett destruktivt förhållande kanske du känner att du alltid måste gå på äggskal runt den andra personen. Eller så kanske du känner att du alltid måste dölja vad du verkligen tänker eller känner. Du kanske till och med känner att du måste ge upp de saker du verkligen vill ha för att hålla den andra personen glad.

Ett annat tecken på ett ohälsosamt förhållande är känslan av att saker är obalanserade. Ensidiga relationer är dem där en person investerar mer ansträngning, energi och känslor för att upprätthålla relationen. Sådana relationer kan vara ohälsosamma och gör ofta att den som utför allt arbete känner sig utan stöd, isolerad och utmattad.

Ibland kan ohälsosamma beteenden uppstå under tider av extrem stress. I andra fall kan ihållande mönster av ohälsosamt beteende förvärras med tiden eller dyka upp under olika stadier av ett förhållande.

I vissa fall kan dessa problem lösas med hjälp av självhjälpsstrategier eller med hjälp av en mentalvårdspersonal. Men om ditt förhållande påverkas av övergrepp, oavsett om det är fysiskt, verbalt eller sexuellt, bör din primära angelägenhet vara att säkerställa din säkerhet och du bör tänka på att lämna ett destruktivt förhållande.

Ohälsosamma mönster kan ibland uppstå under tider av stress eller konflikter.
Även om dessa ofta är tillfälliga, indikerar mer ihållande ohälsosamma mönster att något måste förändras eller att förhållandet kan vara på väg mot dess undergång.

Hur man ändrar ett destruktivt relation

Den sociala kopplingen och det stöd som relationer ger är avgörande för både fysisk och emotionell hälsa. Studier har visat att hälsosamma relationer kan påverka ditt liv på ett positivt sätt, inklusive minska risken att dö och skydda dig från ensamhet och isolering.

Eftersom goda relationer är så viktiga för ditt välbefinnande, är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda dig från de som har potential att skada din hälsa. Om du tror att du är i ett destruktivt förhållande är det viktigt att vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

Förändring är möjlig om båda människorna är engagerade i att ta itu med problemen och är öppna för att göra en förändring. om destruktiv relation

Bestäm om förhållandet går att fixa

Det första steget är att bestämma om det destruktiva förhållandet kan repareras eller inte. För att läka skadan och gå vidare på ett sätt som är hälsosamt för båda inblandade är det nödvändigt att se till att båda parter är villiga att delta i att få relationen att fungera. När en person är ovillig att ändra sitt ohälsosamma beteende är förhållandet sannolikt inte på bra spår.

Behåll ömsesidigt beroende

Friska relationer uppmuntrar ömsesidigt beroende istället för medberoende. Människor som är beroende av varandra förstår fördelarna med att kunna vända sig till sin partner när de behöver stöd, och de inser värdet och vikten av att stödja sin partner. Samtidigt kan de behålla sin egen självkänsla utanför sin partner och sin relation med varandra.

När båda personerna i en relation strävar efter ömsesidigt beroende, kan de uppnå en balans där de kan erbjuda känslomässig intimitet och stödja sin partners behov samtidigt som de inte blir beroende av den andra personen.

Bygg en hälsosam anslutning

Att bygga en hälsosam kontakt med den andra personen är ett viktigt steg mot att övervinna en destruktiv relation. När du väl har insett de ohälsosamma eller giftiga mönstren som har varit skadliga för din relation, är det viktigt att arbeta tillsammans för att övervinna dem och bygga en hälsosammare, mer stödjande anslutning, du kan göra detta genom att ta följande steg.

 • Arbeta tillsammans för att känna igen och undvika ohälsosamma mönster i ditt förhållande. Det första steget mot att bygga en sund känslomässig anslutning är att känna igen de problematiska mönster som har varit ett problem för er båda eller något destruktivt beteende som har lett dig till denna punkt av frånkoppling.
 • Lista de känslomässiga behov som är viktiga för dig. Du kan inte förvänta dig att din partner ska uppfylla känslomässiga behov som du inte klargör för hen, så det är viktigt att kommunicera dessa känslomässiga mål för ditt förhållande för att det ska finnas verklig känslomässig förståelse och känslomässig koppling mellan er båda.
 • Erbjud känslomässigt stöd till din partner. För att en känslomässig koppling ska upprättas mellan dig och den andra personen, bör ni båda vara villiga att erbjuda känslomässigt stöd på ett positivt sätt som är fritt från skuld eller manipulation.
 • Lyssna aktivt när din partner talar. Verbal kommunikation är en viktig del av känslomässig koppling, så se till att du är stödjande och främja dessa kopplingar genom meningsfulla samtal som visar känslomässigt intresse, förståelse och stöd.
 • Undvik känslomässig manipulation. Det är viktigt att inte använda den känslomässiga kopplingen som ett sätt att manipulera den andra personen att göra något de inte vill göra, detta kommer bara att skada er relation ytterligare och minska den känslomässiga kopplingen mellan er båda.

Andra strategier som kan hjälpa:

 • Behåll sunda gränser
 • Ha personliga mål och fortsätt att sträva efter dem
 • Undvik att minimera dig själv för att behaga andra
 • Fokusera på att vara ditt autentiska jag
 • Lägg tid på att lära dig om vad du gillar och vad som är viktigt för dig
 • Förvänta dig att andra ska behandla dig med respekt och visa respekt för dem
 • Behåll dina relationer med andra människor utanför relationen med din partner

Det finns steg du kan vidta för att ta itu med ohälsosamma mönster i ett förhållande.
Om du bestämmer dig för att förhållandet kan räddas, leta efter sätt att bygga upp en hälsosam känslomässig anslutning samtidigt som du behåller det ömsesidiga beroendet.

När ska man söka hjälp

Det finns saker som du kan göra på egen hand för att stärka din relation, men ibland kan du ha nytta av att kontakta en mentalvårdspersonal för att få hjälp.

Par-terapi kan hjälpa till att ta itu med både individuella och ömsesidiga problem som kan finnas i ett förhållande.

Till ex. kan en terapeut hjälpa till att behandla underliggande psykiska tillstånd som kan ha en negativ inverkan på hur människor relaterar till varandra i ett förhållande.

En terapeut kan också hjälpa till i fall där människor har olika förväntningar på vad de hoppas få ut av en relation. Till exempel, i ohälsosamma ensidiga relationer, kan en person bära mer av arbetet eftersom hen är mer engagerad medan den andra personen är mindre investerad.

En mentalvårdspersonal kan också hjälpa par att arbeta med ohälsosamma kommunikationsförmåga som kan skapa toxicitet och konflikter i relationen. En terapeut kan också hjälpa varje person att utveckla och öva färdigheter som kan hjälpa dem att hantera konflikter mer effektivt.

Att undvika konflikter är inte möjligt eller ens tillrådligt – även sunda relationer upplever oenighet och konflikter. Nyckeln är att veta hur man hanterar det effektivt. När det hanteras väl, tillåter det människor att ta itu med problem och göra förändringar som i slutändan är bra för relationens hälsa.

Terapi kan vara till hjälp om du är i ett ohälsosamt förhållande. En terapeut kan hjälpa dig att arbeta med individuella frågor och hjälpa dig att lära dig nya hanterande och kommunikationsförmåga.

Terapi kan vara mest fördelaktigt när båda personerna är villiga att delta och är engagerade i att göra en förändring.

När ska man avsluta ett destruktivt förhållande

Inte alla relationer är värda att rädda. Om du har gjort din del men den andra personen inte är villig att förändra eller hjälpa, kan det vara dags att gå därifrån och investera dina ansträngningar i hälsosammare, mer stödjande relationer med andra människor.

Om den andra personen inte har något intresse av att förändras eller om situationen innebär övergrepp i någon form, är det bäst att du lämnar relationen och skyddar ditt välbefinnande.

Din självsabotage i ett destruktivt förhållande

Vi ser det hela tiden i filmer, TV-program, med våra vänner och familj, kanske till och med med oss ​​själva – människor som ägnar sig åt destruktiva beteenden i ett förhållande och på så sätt skapar ett Destruktivt Förhållande. Det dåliga beteendet tar hårt på förhållandet, ibland gör det att det tar slut, och sabotageren känner sig hjärtbrutna även om det var typ deras eget fel.

Det är ganska vanligt att vi människor saboterar oss själva och inte alltid i relationer, ibland är det vår karriär, skolgång eller allmänna välbefinnande. Ibland inser du inte ens att du gör det; du skadar dig själv (eller andra), mår dåligt, förrän det är för sent.

Hur ser destruktivt beteende ut i destruktiva relationer?

Det finns flera tecken på att du eller någon annan är destruktiv. Talkspace-terapeuten Christine Tolman LCPC säger: ”Om du börjar slåss utan någon egentlig anledning, letar efter anledningar till att dina känslor är sårade eller pekar ut varje brist du hittar hos din partner, kan det vara ett tecken på att du engagerar dig i destruktiva beteenden.”

Fler exempel på självdestruktiva beteenden i relationer inkluderar:

 • Känner att du behöver avsluta ett förhållande när det börjar bli seriöst och till slut lämnar relationen
 • Att vara kräsen när det gäller din partners personlighet, beteende och utseende
 • Jämför hela tiden din nuvarande relation med dina tidigare relationer och skapar psykisk ohälsa
 • Bedrägeri (fysiskt eller känslomässigt)
 • Att missbruka alkohol och/eller droger i en omfattning att det skadar förhållandet
 • Att förutse framtiden och förvänta sig det värsta
 • Att vägra att acceptera egna fel (i det dagliga livet och i heta argument)
 • Att känna att du inte förtjänar kärlek eller ett hälsosamt förhållande

Varför engagerar vi oss i destruktiva beteenden i relationer?

Precis som det vanligtvis finns anledningar till att vi självsaboterar andra aspekter av våra liv, finns det nästan alltid en djupt rotad orsak till destruktiva beteenden i relationer. Vi är inte ute och skapar kaos på våra relationer utan anledning! För att undvika destruktivt beteende måste vi inse varför vi gör det.

Tänk långt tillbaka i ditt liv. Hur var dina föräldrars relation? Var det hälsosamt? Vad sägs om dina tidiga romantiska relationer – var de friska? Att växa upp runt familjemedlemmar som ägnade sig åt destruktiva beteenden kan ha undermedvetet smittat av sig på dig. Om du har blivit illa skadad i relationer tidigare, kan destruktivt beteende i relationer vara en stor gammal försvarsmekanism, som försöker rädda dig själv från mer hjärtesorg. Många gånger är destruktivt beteende ett resultat av vår egen osäkerhet.

Att vara självmedveten om destruktiva beteenden

Som tidigare nämnts måste vi förstå vårt ”varför” för att göra positiva förändringar, och detta kommer med att vara självmedveten. Läste du de sista tipsen och tänkte: ”Åh skit… det gör jag verkligen”?

När du ser tillbaka på dina tidigare erfarenheter – dina rädslor och din osäkerhet (inte en rolig sak att göra, jag vet) – kan du få lite insikt om varför du gör dem saker du gör. Detta är avgörande för att göra förändringar för att undvika destruktivt beteende. Det här är något som kan vara riktigt djupt, och kan vara bra att packa upp med en terapeut.

”Att vara självmedveten är en färdighet och kräver därför övning för att bli bra på det”, säger Tolman. Du kommer att behöva vara mer medveten i ditt dagliga liv och känna igen när du ägnar dig åt destruktiva beteenden. ”Om du har en känsla, tillåt dig själv att acceptera den känslan och fråga dig själv var den kommer ifrån. Arbeta för att identifiera dina egna tecken på destruktiva beteenden i ditt förhållande, och var öppen för att känna igen när du engagerar dig i dem. Erkänn beteendet för dig själv och erkänn sedan känslan som följer med det.”

Vi kan inte glömma den hårda verkligheten: du måste också vara mycket medveten om det faktum att det finns en verklig möjlighet att förhållandet kanske inte fungerar om dem destruktiva beteendena fortsätter.

Hur vet du att det är självsabotage?

Dina relationer kommer inte att implodera utan förvarning. Det finns tecken på självsabotage som du kan ta itu med innan det är för sent.

”Om du självsaboterar, tenderar du att sätta upp hinder för intimitet.” ”Det här kan se ut som att vara hyperkritisk, osäker, välja slagsmål, vara alltför misstroende eller avundsjuk, behöva konstant försäkran och så vidare.” (Dr Marni Feuerman, en legitimerad psykoterapeut)

Kolla in dessa tecken på självsabotage och hur dem kan påverka dina relationer om de lämnas okontrollerade.

Tecken på självsabotageLångsiktig påverkan på relationer
kritiserarOm din partner känner att hen inte kan göra något rätt i dina ögon, tappar hen motivationen att arbeta med relationen.
skyller påNär du skyller varje små sak på din partner skapar du en situation där hen, och ditt förhållande, aldrig kan lyckas.
bråkarDin partner kan börja undvika dig och dina argument.
respektlöshetDin partner tolkar respektlöshet som att du inte bryr dig om hans känslor eller vad som är viktigt för honom.
klängandeAtt behöva för mycket tid och uppmärksamhet från din partner kan skjuta bort hen.
tillbakadragandeDitt förhållande kan inte utvecklas när den känslomässiga eller fysiska kopplingen avbryts.
misstroAtt inte lita på din partner kommer att leda till att de känner att de inte heller kan lita på dig.
svartsjukaDu framstår som svartsjuk och kontrollerande och kommer att få din partner att dra sig tillbaka.
återkommande
beteenden
Genom att ägna dig åt distraherande beteenden kan du ignorera problem i relationen så att dem aldrig blir åtgärdade.
affärerDet sänder ett tydligt budskap om att du inte är engagerad i förhållandet och gör att din partner tappar förtroendet för dig.

Om dessa beteenden dyker upp ibland, kanske det inte är något problem. Se upp för konsekvens som ett tecken på att ditt förhållande behöver ett ingripande.

Var kommer självsabotage ifrån?

Enligt en analys från 2019 om självsabotage i relationer är dessa anledningar till att människor är självdestruktiva i relationer och du ska fundera kring dem:

 • rädsla för att bli sårad
 • osäkra anknytningsstilar
 • dåligt självförtroende
 • ohälsosamma övertygelser och förväntningar på relationen
 • svårt att hantera relationsproblem
 • undvika engagemang

Dessa problem kan börja i barndomen.

Rötterna till självsabotage är ofta från tidiga negativa barndomsupplevelser. Dem beror ofta på att föräldrar (eller andra vårdnadshavare) som antingen har varit oresponsiva, kränkande eller inkonsekventa i sin lyhördhet och omvårdnad gentemot barnet. Det utlöser djupt rotade känslor av att vara ovärdig eller inte tillräckligt bra. Det främjar en negativ syn på sig själv och negativa förväntningar eller misstro mot andra.

Här är några exempel på hur osäkra anknytningar kan visa sig i relationer:

 • En person som är rädd för att bli övergiven kommer att undvika relationer för att skydda sig själv. De kan också låta saker gå så långt innan saboterande beteende gör slut på förhållandet och hen lämnar relationen.
 • En person med rädsla för att bli övergiven kan vara kontrollerande och krävande.
 • Människor som har upplevt trauma i barndomen eller andra relationer kan vara obekväma med intimitet och sårbarhet på grund av hur de behandlades tidigare.
 • Vissa kan avvisa uppskattning eller positiv uppmärksamhet eftersom det tidigare övergick till övergrepp och skapade psykisk ohälsa.

4 sätt att slås mot självsabotage

Öva introspektion
Lägg märke till vad du tänker när ett förhållande börjar bli jobbigt. Hur hänger dessa tankar ihop med upplevelser du har haft tidigare?

Undersök din anknytningsstil och om det finns saker du kan bearbeta så att du inte tar med dem in i framtida relationer.

Tänk på din självkänsla och om det finns utrymme för förbättringar. Öva självmedkänsla när du möter rädslor för att vara sårbar med en partner.

Prata igenom det med din partner
Åtminstone, när du undersöker din förflutna och dina vanor, prata med din partner om självsaboterande beteenden och hur du arbetar för att ändra dem.

Lägg till kontrollpunkter till din relationskarta
När du är medveten om dina saboterande vanor, ha regelbundna incheckningar med dig själv och din partner för att leta efter tecken på stress i förhållandet.

Tänker du hela tiden att förhållandet kommer att sluta eller sprängas? Planerar du alltid en exitstrategi och tänker på att det är dags att lämna din partner? När det går bra, gör du något för att skapa distans? Du kanske märker att du vacklar mellan att idealisera din partner och sedan devalvera hen. Engagemang och sårbarhet är särskilt utlösande.

Observera känslorna som kommer upp i dessa ögonblick. Det är ofta rädsla och förvirring. Sakta ner och bli nyfiken på dig själv vad gäller tankar, känslor och typiska beteenden kopplade till dessa tankar och känslor.

Titta på dessa relationskoncept för att bygga ett starkare band
Sårbarhet är en nödvändig ingrediens i starka relationer. Genom att ta del av de känsliga områdena och koncepten blir du mer tillgänglig för kontakt med andra.

Var medveten om när du ska gå vidare

När ska man söka hjälp av en professionell

Du ska inte må dåligt; sök hjälp och boka samtal om:

 • Du är inte redo för ett långsiktigt förhållande men känner igen dig i några av dessa beteenden. En terapeut kan hjälpa dig att bearbeta problem från ditt förflutna innan du ger dig in på med något allvarligt.
 • Självsabotage dyker upp i en mogen relation. Prova par-terapi för att hjälpa dig och din partner att lära dig färdigheter för att hantera triggers och hantera problem.
 • Att prata med en terapeut om dina vanor och känslor kan hjälpa dig att upptäcka potentiella problem, utrota källan och lära dig att svara på sätt som inte är destruktiva för din relation.

Undvika destruktiva beteenden

När du är den som är destruktiv är det upp till dig att göra förändringar för att skapa en sundare relation, eller kanske till och med reparera en som går sönder. Det kommer förmodligen inte att bli lätt, men om du vill vara på väg mot hälsosammare och lyckligare relationer måste du lägga ner arbetet på att ändra ditt beteende.

Tolman råder, ”När du kan öka din självmedvetenhet och hur dina beteenden påverkar ditt förhållande, börja fokusera på att förbättra kommunikationen i ditt förhållande. Definiera tydligt dina behov för din partner och ge hen friheten att möta dina behov.”

Du måste vara villig att undersöka grundorsakerna till ditt beteende – och som tidigare nämnts kan terapi vara ett bra ställe att fördjupa dig i detta. Sedan är det verkligen ditt ansvar att be om ursäkt för tidigare destruktivt beteende och att göra positiva förändringar.

Kommunikation är förmodligen det bästa du måste arbeta med om du försöker sluta vara destruktiv. Du måste lära dig att bli bekväm med att prata och vara sårbar, uttrycka hur du känner istället för att bara återgå till beteende som kommer att vara skadligt och eventuellt trycka bort din partner.

Dessutom bör du vara uppmärksam och lära dig vad som sätter dig igång och får dig att känna att du behöver agera. Att identifiera triggers kan vara till stor hjälp för att undvika destruktiva beteenden.

Generellt sett bör du också vara säker på att träna självvård som en del av hela din mentala hälsoresa. Detta kan ha stor inverkan på ditt övergripande välbefinnande, vilket kan översättas till våra mellanmänskliga relationer. När vi mår bra och har en bra relation till oss själva underlättar det att ha sunda relationer med andra.

Återigen, detta kommer inte nödvändigtvis att bli lätt. Det finns ingen snabb lösning för detta, eftersom det är osannolikt att du automatiskt kan ta bort dessa beteenden när det har varit ett mönster. Du kommer att behöva arbeta med dig själv och din partner för att göra positiva förändringar i ditt liv, och sedan hålla fast vid dem! Hårt arbete kommer att löna sig i dina relationer, jag lovar!

Frågor och Svar

Vad är ett destruktivt förhållande?

Ett destruktivt förhållande är en relation mellan två personer där den ena personen utövar kontroll över den andra personen och försöker förstöra deras självkänsla eller självförtroende. Detta kan ske genom fysiskt, verbalt eller emotionellt våld, hot, kontroll eller förlöjligande. Ett destruktivt förhållande kan ha en negativ inverkan på båda parter i relationen och kan vara svårt att komma ifrån.

Hur vet jag att jag är i ett destruktivt förhållande?

Det kan vara svårt att inse att man befinner sig i ett destruktivt förhållande, särskilt om man är i relationen. Det finns dock vissa tecken som kan indikera att man är i ett destruktivt förhållande. Dessa kan inkludera:
– Att man känner sig otrygg, rädd eller orolig i relationen.
– Att man känner sig kontrollerad eller begränsad av sin partner.
– Att man känner sig sårad, förlöjligad eller föraktad av sin partner.
– Att man ofta känner sig rädd för att göra sin partner arg eller ledsen.
– Att man känner sig isolerad från vänner och familj.
Om man känner igen sig i något av ovanstående kan det vara en indikation på att man befinner sig i ett destruktivt förhållande. Det är viktigt att söka hjälp om man känner sig i en sådan situation.

Hur bryter man ett destruktivt förhållande?

Att bryta ett destruktivt förhållande kan vara svårt och kan kräva mycket styrka och mod. Det är viktigt att man först och främst tar hand om sig själv och att man söker stöd från vänner, familj eller professionell hjälp. Det kan också vara en god idé att informera omständigheterna för nära anhöriga eller vänner som kan hjälpa en att komma bort från situationen.
Om man känner sig i fara eller hotad av sin partner är det viktigt att söka hjälp från polis eller annan myndighet för att skydda sig själv och eventuella barn. Det är också viktigt att man försöker hålla kontakten med sin partner på ett säkert sätt, så att man kan prata om vad som hänt och försöka lösa situationen på ett säkert och sundare sätt.

När ska man lämna ett destruktivt förhållande?

Det finns ingen specifik tidpunkt som är lämplig att lämna ett destruktivt förhållande. Vad som är rätt för en person kan vara helt olika för någon annan, och det är viktigt att man tar hänsyn till sina egna behov och känslor. Det är viktigt att man lämnar ett destruktivt förhållande när man känner att man inte längre kan leva i en relation som är otrygg eller skadlig för ens välbefinnande.
Om man känner sig i fara eller hotad av sin partner är det viktigt att lämna relationen så snart som möjligt. Det är också viktigt att man lämnar relationen om man har barn som kan vara i fara. Det är viktigt att man tar hand om sig själv och söker professionell hjälp om man känner sig i en sådan situation.

Varför hamnar man i destruktiva relationer?

Det finns många olika orsaker till varför man kan hamna i en destruktiv relation. Vissa faktorer som kan påverka detta inkluderar:
– Om man har vuxit upp i en relation eller ett hem där det förekommit våld eller kontroll.
– Om man har låg självkänsla eller självförtroende.
– Om man har dåliga relationer med vänner eller familj.
– Om man har problem med droger eller alkohol.
– Om man har svårt att sätta gränser eller säga nej.
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är någons fel att man hamnar i en destruktiv relation. Det är viktigt att man söker hjälp om man känner att man befinner sig i en sådan situation, och att man inte skäms för att be om hjälp.

Kan man rädda en destruktiv relation?

Det är svårt att säga om det är möjligt att rädda en destruktiv relation eftersom varje relation är unik. I vissa fall kan det vara möjligt att rädda en destruktiv relation genom att söka professionell hjälp och arbeta på att förbättra relationen. Det är viktigt att båda parter är villiga att förändra sig och att de är öppna för att gå igenom en process för att förbättra relationen.
Det är också viktigt att komma ihåg att det inte alltid är möjligt att rädda en destruktiv relation. Om en av parterna inte är villig att förändra sig eller om relationen är alltför skadlig, kan det vara bäst att lämna relationen. I sådana fall är det viktigt att man tar hand om sig själv och söker professionell hjälp för att hantera situationen på bästa sätt.

Hur hjälper man en vän ur ett destruktivt förhållande?

Om man har en vän som befinner sig i ett destruktivt förhållande kan man hjälpa dem på flera olika sätt. Några saker man kan göra är:
– Lyssna på vad vännen har att säga utan att döma eller försöka lösa problemet åt dem. Det är viktigt att man ger vännen utrymme att prata om vad som händer och att man visar förståelse och stöd.
– Erbjuda att hjälpa vännen att söka professionell hjälp. Det kan vara en bra idé att hjälpa vännen att hitta en terapeut eller annan professionell som kan hjälpa dem att hantera situationen.
– Erbjuda att hjälpa vännen att lämna relationen om det känns som att de är i fara eller hotade. Det kan vara en bra idé att hjälpa vännen att packa en väska och att erbjuda att ta hand om barnen eller att hjälpa till med att ordna boende om det behövs.
– Stötta vännen efter att de har lämnat relationen. Det kan vara en tuff tid efter att man har lämnat en destruktiv relation, så det är viktigt att man fortsätter att stötta vännen och att vara en trygg och stadig följeslagare under denna process.

Vad är en osund relation?

En osund relation är en relation som påverkar en persons välbefinnande på ett negativt sätt. Detta kan ske genom att en person utövar kontroll, hot, våld eller förlöjligande mot den andra personen i relationen. En osund relation kan vara skadlig för båda parter i relationen, och kan ha en negativ inverkan på deras fysiska och mentala hälsa. En osund relation är annorlunda än en destruktiv relation, men kan leda till destruktiva beteenden och beteenden.

När vet man att det är över?

Det finns ingen specifik tidpunkt som är lämplig för att veta att en relation är över. Vad som är rätt för en person kan vara helt olika för någon annan, och det är viktigt att man tar hänsyn till sina egna behov och känslor. Det är viktigt att man lämnar en relation när man känner att man inte längre kan leva i en relation som är otrygg eller skadlig för ens välbefinnande.
Det kan vara en indikation på att en relation är över om man ofta känner sig arg eller ledsen i relationen, om man känner att man inte längre älskar sin partner eller om man har svårt att kommunicera med sin partner. Det kan också vara en indikation på att relationen är över om man har olika mål och drömmar i livet och inte längre kan se en gemensam framtid tillsammans.

Vad ska man inte acceptera i ett förhållande?

Det är viktigt att man inte accepterar några former av våld eller övergrepp i ett förhållande. Detta inkluderar fysiskt, verbalt eller emotionellt våld, hot, kontroll eller förlöjligande. Det är också viktigt att man inte accepterar att bli utsatt för förakt eller förtryck, eller att bli tvungen att göra saker mot sin vilja.
Det är också viktigt att man inte accepterar att bli isolerad från vänner och familj, eller att man blir hindrad från att följa sina intressen eller drömmar. Det är viktigt att man respekterar sig själv och att man försvarar sina gränser och rättigheter i en relation. Om man känner att man blir utsatt för något av ovanstående i en relation är det viktigt att man söker hjälp och stöd.

Slutord

Alla relationer är olika och inte en av dem är perfekt 100% av tiden. Alla har dagar då de känner sig irriterade, utmattade, och det är förståeligt att dessa känslor ibland spiller över i relationer.

Men det är viktigt att påminna dig själv om att du förtjänar att ha en relation där du känner dig frisk, stöttad och lycklig. Du förtjänar att ha relationer med människor som stödjer dig och dina intressen.

Om du misstänker att du kan vara inblandad i ett destruktivt förhållande, ägna lite tid åt att överväga vilken inverkan det har på ditt liv, om dessa problem kan åtgärdas och om det kan vara dags att lämna din partner och avsluta förhållandet.

Du kan också kolla mitt urval av böcker relaterade till ämnet här.

Läs mer:

Lär mer om ämnet ”destruktivt förhållande”:

Att lära sig av misstag: Hur böcker om destruktiva förhållanden kan hjälpa dig att undvika samma öde
Destruktiva relationer – varför hamnar du hela tiden i samma typ av relation?
Är du i ett ohälsosamt förhållande?
Giftig relation – definition, kännetecken och hur tar man sig ur
5 enkla steg för att avsluta alla bråk
6 steg för att lämna ett giftigt och destruktivt förhållande
25 tecken på dålig relation och varningssignaler i ett förhållande
Destruktivt Förhållande – kännetecken och vad man kan göra
Varför dåligt självförtroende kan hindra dig från att lämna ett destruktivt förhållande
Destruktivt förhållande – konsekvenser för barnen
Destruktivt förhållande test: Ta reda på om ditt förhållande är hälsosamt eller skadligt
7 steg för att rädda ett destruktivt förhållande
Hur man kan hjälpa en vän som befinner sig i en destruktiv relation

sara svensson

Sara Svensson

Skribent

Sara Svensson är för närvarande skribent och redaktör för flera webbsajter. Hon övervakar innehåll och affärsstrategier och leder varumärkets uppdrag att ge pålitligt och empatiskt stöd för både kvinnor och män.

Ansvarig utgivare: Upplevkärlek använder endast källor av hög kvalitet, inklusive referentgranskade studier, för att stödja fakta i våra artiklar. Läs vår redaktionella process för att lära dig mer om hur vi fakta kontrollerar och håller vårt innehåll korrekt och pålitligt.

Källor:

Totalt NC, McNulty JK. Vilken typ av kommunikation under konflikter är fördelaktigt för intima relationer? Curr Opin Psychol. 2017;13:1–5. doi:10.1016/j.copsyc.2016.03.002
Youth.gov. Kännetecken för hälsosamma och ohälsosamma relationer.
Leary MR. Känslomässiga svar på interpersonellt avslag. Dialoger Clin Neurosci. 2015;17(4):435-441. doi:10.31887/DCNS.2015.17.4/mleary
Lavner JA, Bradbury TN. Varför går ens nöjda nygifta så småningom vidare till skilsmässa? J Fam Psychol. 2012;26(1):1-10. doi:10.1037/a0025966
Umberson D, Montez JK. Sociala relationer och hälsa: en flampunkt för hälsopolitik. J Health Soc Behav. 2010;51 Suppl(Suppl):S54–S66. doi:10.1177/0022146510383501