Vad är empati för något och kan man lära sig att vara mer empatisk?

Empati är, i sin enklaste grad, medvetenhet om andra människors känslor. Det är ett nyckelelement i emotionell intelligens, länken mellan sig själv och andra. Det är hur vi som individer förstår vad andra upplever som om vi kände det själva.

Vad är empati för något?

Kort sagt:

Empati är förmågan att förstå eller känna vad en annan person upplever, det vill säga förmågan att placera sig själv i en annans position. Definitioner av ordet empati omfattar ett brett spektrum av emotionella tillstånd. Typer av empati inkluderar kognitiv empati, emotionell empati och somatisk empati.

Vi ska först slå upp ordboken och titta på olika definitioner:

Empati är en förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor. Empati kan ses som en form av den avläsning av sinnesstämningar och känslor som vi kontinuerligt gör av människor i vår närhet, begränsad och fokuserad till en viss situation. (Nationalencyklopedin).

Ordet empati (sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå en annan person utifrån personens egen uppfattning om sig själv, vare sig man håller med eller inte; till exempel en psykolog kan ha empati med en brottsling utan att bli likadan eller vara likadan. (Wikipedia)

Olika typer av empati

Det finns olika typer av empati som en person kan uppleva.

Affektiv empati

Affektiv empati innebär den empatiska förmågan att förstå en annan persons känslor och svara på ett lämpligt sätt. Sådan känslomässig förståelse kan leda till att någon känner oro för en annan persons välbefinnande, eller så kan det leda till känslor av personlig ångest.

Somatisk empati

Somatisk empati innebär att ha en sorts fysisk reaktion som svar på vad någon annan upplever. Människor upplever ibland fysiskt vad en annan person känner. När du ser någon annan känna sig generad, till exempel, kan du börja rodna eller få orolig mage.

Kognitiv empati

Kognitiv empati innebär att kunna förstå en annan persons mentala tillstånd och vad de kan tänka som svar på situationen. Detta är relaterat till vad psykologer refererar till som theory of mind, eller att tänka på vad andra människor tänker.

Kognitiv empati är den empatiska förmågan vi har som hjälper oss att sätta oss in i andres perspektiv, att ”vara i någon annans kläder”. Affektiv empati är det som gör att man kan dela känslorna hos personen man interagerar med eller observerar. (Nouchine Hadjikhani, Göteborgs universitet)

Vad är skillnaden mellan empati och sympati?

Medan sympati och medkänsla är relaterade till ordet empati, finns det viktiga skillnader. Medkänsla och sympati anses ofta involvera mer av en passiv koppling, medan empati i allmänhet innebär ett mycket mer aktivt försök att förstå en annan person.

Empati går långt utöver sympati, vilket kan betraktas som att ”känna för” någon. Empati är istället att ”känna med” den personen, genom att använda fantasi.

Empati eller sympati?

Empati synonym

Synonymer till empati: inlevelse, inlevelseförmåga, deltagande, medkänsla, medlidande, inkännande.

Alla experter skulle säga att ordet empati har inga synonymer utan att dessa är helt olika begrepp.

Daniel Goleman, författare till boken Emotional Intelligence, säger att empati i grunden är förmågan att förstå andras känslor. Han noterar dock också att det på en djupare nivå handlar om att definiera, förstå och känna samt reagera på de bekymmer och behov som ligger till grund för andras känslomässiga reaktioner.

Hur visar man empati?

Det finns några tecken som visar att du tenderar att vara en empatisk person, dvs att du har förmågan till empati:

 1. Du är bra på att verkligen lyssna på vad andra har att säga.
 2. Folk berättar ofta, till dig, om sina problem.
 3. Du är bra på att ta reda på hur andra känner.
 4. Du tänker ofta på hur andra känner.
 5. Andra människor kommer till dig för att få råd.
 6. Du känner dig ofta överväldigad av tragiska händelser.
 7. Du försöker hjälpa andra som lider.
 8. Du är bra på att berätta när folk inte är ärliga.
 9. Du känner dig ibland utmattad eller överväldigad i sociala situationer.
 10. Du bryr dig djupt om andra människor.
 11. Du har svårt att sätta gränser i dina relationer med andra människor.

Att känna empati gör dig oroad över andras välbefinnande och lycka. Det betyder dock också att du ibland kan bli överväldigad, utbränd eller till och med överstimulerad av att alltid tänka på andra människors känslor.

Vad innebär det att känna och visa empati för en annan människa?

Människor är verkligen kapabla till själviskt, till och med grymt, beteende. En snabb genomsökning av vilken dagstidning som helst avslöjar snabbt många ovänliga, själviska och avskyvärda handlingar. Frågan är då varför vi inte alla ägnar oss åt ett sådant egennyttigt beteende hela tiden? Vad är det som får oss att känna en annans smärta och reagera med vänlighet?

I själva verket finns det ett antal fördelar med att kunna uppleva empati:

Empati tillåter människor att bygga sociala kontakter med andra. Genom att förstå och känna vad människor tänker och känner kan människor reagera på lämpligt sätt i sociala situationer. Forskning har visat att det är viktigt att ha sociala kontakter för både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Empati hjälper dig att lära dig att reglera dina egna känslor. Emotionell reglering är viktig eftersom den låter dig hantera vad du känner, även i tider av stor stress, utan att bli överväldigad.

Empati främjar hjälpande beteenden. Inte bara är det mer sannolikt att du engagerar dig i hjälpsamma beteenden när du känner empati för andra människor, utan andra människor är också mer benägna att hjälpa dig när de upplever empati.

Hur empatisk förmåga påverkar oss?

Ibland har vi inte förmågan att känna empati i varje situation och vi visar inte värme och omtanke. Vissa människor kan vara mer naturligt empatiska i allmänhet, men människor tenderar också att känna sig mer empatiska mot vissa människor och mindre mot andra.

Några av de olika faktorerna som spelar en roll i denna tendens inkluderar:

 • Hur man uppfattar den andra personen
 • Hur man tillskriver den andra individens beteenden
 • Vad folk skyller på för den andra personens situation
 • Tidigare erfarenheter och förväntningar

Forskning har funnit att det finns könsskillnader i upplevelsen och uttrycket av empati, även om dessa fynd är något blandade. Kvinnor får högre poäng på empatitester och studier tyder på att kvinnor tenderar att känna mer kognitiv empati än män.

På den mest grundläggande nivån verkar det finnas två huvudfaktorer som bidrar till förmågan att uppleva empati: genetik och socialisering.

Föräldrar överför gener som bidrar till den övergripande personligheten, inklusive benägenheten till sympati, empati och medkänsla. Å andra sidan socialiseras människor också av sina föräldrar och samhället. Hur människor behandlar andra och hur de känner för andra är ofta en återspegling av de övertygelser och värderingar som skapades i en mycket ung ålder.

Kan det finns empatistörningar?

Några anledningar till att människor ibland saknar empati inkluderar kognitiva fördomar, avhumanisering och skuldbeläggning av offer.

Kognitiva fördomar

Ibland påverkas sättet som människor uppfattar världen omkring dem av ett antal kognitiva fördomar. Till exempel tillskriver människor ofta andra människors misslyckanden till interna egenskaper, samtidigt som de skyller sina egna brister på yttre faktorer.

Dessa fördomar kan göra det svårt att se alla faktorer som bidrar till en situation och göra det mindre sannolikt att människor kommer att kunna se en situation ur en annans perspektiv.

Avhumanisering

Många faller också offer för fällan att tro att människor som skiljer sig från dem inte heller känner och beter sig som de gör. Detta är särskilt vanligt i fall när andra människor är fysiskt olika.

Till exempel, när de tittar på rapporter om en katastrof eller konflikt i ett främmande land, kan människor vara mindre benägna att känna empati om de tror att de som lider är fundamentalt annorlunda än dem själva.

Skyll på offer

Ibland när en annan person har drabbats av en fruktansvärd upplevelse, gör människor misstaget att skylla offret för deras omständigheter. Detta är anledningen till att brottsoffer ofta får frågan om vad de kan ha gjort annorlunda för att förhindra brottet.

Denna tendens härrör från behovet att tro att världen är en rättvis plats. Folk vill tro att människor får vad de förtjänar och förtjänar vad de får – det lurar dem att tro att sådana hemska saker aldrig skulle kunna hända dem.

Tips för att träna empati

Som tur är empati en färdighet som du kan lära dig och stärka. Om du vill bygga upp din empati, finns det några saker du kan göra:

 • Lär dig att lyssna på människor utan att avbryta
 • Var uppmärksam på kroppsspråk och andra typer av icke-verbal kommunikation
 • Försök att förstå och känna med människor, även när du inte håller med dem
 • Ställ frågor till folk för att lära sig mer om dem och deras liv
 • Föreställ dig att du är i en annan persons skor

Empati på engelska – emphaty meaning

Emotion researchers generally define empathy as the ability to sense other people’s emotions, coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling.

Frågor och Svar

Kan man utveckla sin empati?

Forskare har upptäckt att långt ifrån att vara en oföränderlig egenskap, kan empati utvecklas. Det finns steg som man kan ta för att erkänna sina fördomar och för att gå bortom sin egen världsbild för att försöka förstå och känna det som andra människor känner. Ta reda på mer hos oss.

Vad betyder empatisk förmåga?

Det är förmågan att kliva in i en annan persons skor, som strävar efter att förstå och känna andras känslor och andres perspektiv, och att använda den förståelsen för att vägleda sina handlingar. Det skiljer sig från vänlighet eller medlidande. Mer detaljerad beskrivning har vi på vår webbsida.

Vad är en empatisk person?

En empatisk person är någon som inte bara känner vad någon annan känner utan också delar med sig av sina känslor – positiva eller negativa. I vissa situationer kan en empat till och med känna någon annans fysiska smärta. Känsloforskare definierar generellt empati som förmågan att känna andra människors känslor, tillsammans med förmågan att föreställa sig vad någon annan kan tänka eller känna.

I vilken del av hjärnan sitter empati?

Ett internationellt team ledd av forskare vid Mount Sinai School of Medicine i New York (brain sciences) har för första gången visat att ett område av hjärnan, som kallas främre insulära cortex, är aktivitetscentrum för mänsklig empati, medan andra delar av hjärnan inte är det.

Hur utvecklas empati?

Vissa människor är genetiskt benägna att vara mycket empatiska medan andra har inte den förmågan. Men i allmänhet barn föds med förmågan att utveckla empati som små, främst genom att observera hur andra visar det. Empatibyggande strategier för vuxna:
Prata med andra människor. Gör det till en punkt att börja konversationer med människor du möter och ser i dina dagliga interaktioner. …
Lägg märke till kroppsspråkssignaler. Detta kan innefatta tonfall och subtila förändringar i energi.
Fokusera på att lyssna. …
Vidta åtgärder.

Vad betyder empatisk?

Termen ”empatisk” används för att beskriva ett brett spektrum av upplevelser. Känsloforskare definierar generellt empati som förmågan att känna andra människors känslor, tillsammans med förmågan att föreställa sig vad någon annan kan tänka eller känna.

Vad är det för skillnad på empati och sympati?

Empati går långt utöver sympati, vilket kan betraktas som att ”känna för” någon. Empati är istället att ”känna med” den personen. Empati är vår förmåga att förstå och känna hur någon känner medan sympati är vår lättnad över att inte ha samma problem.

Vad innebär empati?

Så vad är empati? Det är förmågan att förstå och känna en annan persons tankar och känslor i en situation utifrån deras synvinkel, snarare än din egen. Det skiljer sig från sympati, där man blir rörd av en annans tankar och känslor men håller en känslomässig distans.

Till slut

Även om empati kan misslyckas ibland, kan de flesta människor känna empati med andra i en mängd olika situationer och graden av empati kan variera. Denna förmåga att se saker från en annan persons perspektiv och sympatisera med en annans känslor spelar en viktig roll i våra sociala liv. Empati gör att vi kan förstå och känna med andra och, ganska ofta, tvingar oss att vidta åtgärder för att lindra en annan persons lidande.

För att avgöra hur empatisk du är, ta följande självbedömningstest vilket är skrivet av Dr. Judith Orloff.

Läs mer:

Empati Test
13 tecken på att du är en empat

Källor:

https://www.gu.se (extern länk)

https://sv.wikipedia.org/ (extern länk)

https://www.ne.se/ (extern länk)

Behandling av personuppgifter: på denna webbsida behandlar vi inte dina personuppgifter.

Vad är empati för något och kan man lära sig att vara mer empatisk? 1

MISSA INTE TIPS OCH
RECOMMENDATIONER

Lär dig mer om Empater och hur man styr sitt liv.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.